تحقیق

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید الیاف پلی استر

تعداد صفحات : 70

 

قیمت:   6000   تومان


فصل 1- معرفی الیاف پلی استر 1
محصول ٣ ISIC ١- معرفي كد -١
١- تعرفة گمركي الياف پلي استر ٣ -٢
١- شرايط واردات ٣ -٣
١- بررسي استاندارداهاي ملي و بين المللي ٣ -٤
١- قيمت داخلي ٤ -٥
پلياستر ٦ PET ١- كاربرد و موارد مصرف الياف -٦
١- محصولات جايگزين ١٢ -٧
١- اهميت استراتژيك توليد الياف پلي استر ١٣ -٨
١- كشورهاي عمدة توليد كننده ١٣ -٩
١- توليد كنندگان عمده جهان و ظرفيت آنها ١٦ -١٠
١- شرايط صادرات ١٦ -١١
فصل 2- وضعیت عرضه و تقاضاي الیاف پلی استردر ایران 17
٢- توليد داخلي ١٨ -١
٢- وضعيت طرح هاي در دست اجرا ١٩ -٢
٢- بررسي روند واردات ٢١ -٣
٢- بررسي روند مصرف ٢٢ -٤
٢- بررسي صادرات ٣٦ -٥
٢- پيش بيني نياز به الياف پلي استر ٣٧ -٦
فصل 3- بررسی فنی طرح تولید الیاف پلی استر 41
٣- بررسي اجمالي تكنولوژي توليد لوله هاي الياف پلي استر و معرفي شركت هاي صاحب تكنولوژي ٤٢
٤- بررسي و تعيين حداقل حداقل ظرفيت اقتصادي و برآورد حجم سرمايه گذاري ثابت مورد نياز ٥٣
٥- ميزان مواد اوليه مورد نياز سالانه و محل تامين آن از خارج يا داخل كشور ٥٤
٦- پيشنهاد منطقة مناسب براي اجراي طرح الياف پلي استر ٦٠
٧- وضعيت تامين نيروي انساني طرح الياف پلي استر ٦٠
٨- بررسي و تعيين ميزان آب، برق، سوخت و امكانات مخابراتي مورد نياز براي طرح توليد الياف پلي استر ٦١
٩- حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ٦٢
١٠ - تجزيه تحليل نهائي ٦٦
مراجع 67

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 13:32  توسط   |